วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการฝึกอบรม

OK-D Training เรามีทีมวิทยากรฝึกอบรม (Trainer) : เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญชำนาญ ให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานในองค์กรและเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

" เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการฝึกอบรม ร่วมกับคุณ "

TRAINING / CONSULTEVENT ORGANIZER / EVENT

SOFT SKILL / HARD SKILL IN-HOUSE / PUBLIC

ON-LINE /ON-SITE WORKSHOP

ACTIVITY BASED LEARNING ; ABL

วิทยากรที่ดำเนินการสอน

อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

อ.สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

ดร.สุดปฐพี เวงสี

อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

อ.มานะ มหัคฆพงษ์

อ.เอกราช กู้เขียว

อ.กฤศ แก้วประเสิรฐ

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์

อ.ธวัชชัย โพธาคำ

อ.กนกพร วิเศษศิริ

อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ดร. อิทธินันท์ สันทัศ

ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์

อ.อัครินทร์ ภูทองกลม

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

อ.อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์

อ.พันธกานต์ วงศุภสิน

อ.นัครินทร์ สุริยะ

อ.นัครินทร์ สุริยะ

อ.สันทนา นันทขุน

อ.จรัญ สุทธิสนธิ์

อ.มนตรี อชรายุวัฒนา

อ.ยูซุฟ แก้วขันทอง

อ.ยูซุฟ แก้วขันทอง

อ.ธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต

อ.อนันต์ ภูพันคำ

อ.ธวัชชัย บัววัฒน์

อ.ไมตรี บุญขันธ์

ผลงานและข่าวสาร

Screen Shot 2565-02-01 at 16.10.21

KKP ชี้โอมิครอนกระทบสั้น คาดฟื้นตัวครึ่งปีหลัง ทั้งปีโตได้ 3.9%

KKP ชี้โอมิครอนกระทบสั้น คาดฟื้นตัวครึ่งปีหลัง ทั้งปีโตได้ร้อยละ 3.9 แต่เสี่ยงเงินเฟ้อและบาทผันผวนกระทบปากท้องและธุรกิจ ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤม ...

Screen Shot 2565-02-01 at 16.02.34

12 Digital Marketing Trend 2022

การตลาดยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่เสมอ และปี ค.ศ. 2022 น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เห็นกันแน่ ๆ เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดต้องวางแผนเพื่อที่จะรับมื ...