COURSE : หลักสูตร

รูปแบบการจัดฝึกอบรม

In-House Onsite
In-House Online
Virtual Classroom : Zoom / Microsoft Team

SOFT SKILL TRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES

หลักสูตร : CHANGE MANAGEMENT

หลักสูตร : COACHING SKILL

หลักสูตร : COMMUNICATION SKILL

หลักสูตร : CONFLICT MANAGEMENT

หลักสูตร : CREATIVE INNOVATION

หลักสูตร : CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE

หลักสูตร : EMOTION INTELLIGENCE

หลักสูตร : LEADERSHIP SKILL

หลักสูตร : NEGOTIATION (WIN-WIN)

หลักสูตร : PERSONALITY DEVELOPMENT

หลักสูตร : PRESENTATION SKILL

หลักสูตร : PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

หลักสูตร : PEOPLE MANAGEMENT & COACHING TECHNIQUES

หลักสูตร : BUILDING TRUST FOR THE GREAT TEAM

หลักสูตร : DISCOVER YOUR STYLES

หลักสูตร : UNLOCKING GEN Y CODES WITH COACHING

หลักสูตร : CREATIVITY & INNOVATION IN THE TEAM WORK GROUPS

MANAGEMENT

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
265949

หลักสูตร : Advanced Management Skills
หลักสูตร : Management & Leadership Skills
หลักสูตร : Risk Management Skills
หลักสูตร : Project Management Skills
หลักสูตร : Change ManagementSkills
หลักสูตร : Unlocking Gen Y Codes with Coaching
หลักสูตร : Meeting Management Skills
หลักสูตร : Mentoring & Counseling Techniques for Supervisor
หลักสูตร : Mentoring Programme Development
หลักสูตร : Roles and responsibility of manager
หลักสูตร : Effective On-the-Job Training (OJT)
หลักสูตร : Problem Solving and Root Causes Analysis
หลักสูตร : Systematic Thinking and Effective Decision
หลักสูตร : Strategic Thinking and Business Planning Making
หลักสูตร : PDCA -Management
หลักสูตร : People Management
หลักสูตร : Proactive Change Management
หลักสูตร : Persuasion and Influencing Techniques
หลักสูตร : Strategic Performance Management
หลักสูตร : S-M-A-R-T
หลักสูตร : Strategic Planning
หลักสูตร : Self-Management
หลักสูตร : Talent Management
หลักสูตร : Time Management
หลักสูตร : Train the Trainer
หลักสูตร : Management Skill for New Manager

SALES SKILLTRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
265950
267324

หลักสูตร : CUSTOMER CENTRIC

หลักสูตร : SALES INSPIRATION

หลักสูตร : SELF-DEVELOPMENT

หลักสูตร : SALES MANAGEMENT

หลักสูตร : TELEPHONE SELLING SKILLS

หลักสูตร : CUSTOMER COMPLAINTS

หลักสูตร : DIGITAL MARKETING

หลักสูตร: 5 STEP CONSULTATIVE SALE SKILL

หลักสูตร : CUSTOMER ANALYSIS

หลักสูตร : WIN WIN NEGOTIATION SKILL

หลักสู้ตร : EXCELLING INTERNAL CUSTOMER SERVICE

หลักสูตร : EFFECTIVE COMMUNICATION & PROFESSIONAL SALESKILLS

หลักสูตร : SALES PRESENTATION TECHNIQUES

หลักสูตร : SALE PERFORMANCE MANAGEMENT

หลักสูตร : 7 STEP CONSULTATIVE SALE SKILL

หลักสูตร : ENHANCING SUPERIOR CUSTOMER SERVICE

หลักสูตร : COMMUNICATION IN SERVICE MIND TO SUCCESS

หลักสูตร : ทักษะการบริการและการขายทางโทรศัพท์ผ่าน CALL CENTER

หลักสูตร : SALES FORECAST AND APPLIED ONLINE MARKETING FOR SALES

หลักสูตร : CREATIVE SALES AND MARKETING

หลักสู้ตร : CUSTOMER VOICE FOR SERVICE EXCELLENCE

หลักสูตร : SERVICE EXCELLENCE เทคนิคการให้บริการอย่างเป็นเลิศ

หลักสูตร : EXCELLING AT OVER-THE-COUNTER CUSTOMER SERVICE

หลักสูตร : PROACTIVE SERVICE MIND

หลักสูตร : PROFESSIONAL SALES COORDINATOR SKILLS

หลักสูตร : SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME

หลักสูตร : SALES ANALYSIS SUCCEED AT NEGOTIATING PLANNING

หลักสูตร : SALES PRESENTATION TECHNIQUES

หลักสูตร : SELLING TECHNIQUES & HANDLING OBJECTIONS

หลักสูตร : PROFESSIONAL CONSULTATIVE SELLING

HR SKILLTRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
7

หลักสูตร : PDPA

หลักสูตร : KPI & BSC

หลักสูตร : HR FOR NON HR

หลักสูตร : HR FOR LINE MANAGER

หลักสูตร : MANAGING YOUR SUBORDINATES

หลักสูตร : TRAINING ROADMAP & CAREER PATH

หลักสูตร : COMPETENCY& PEOPLE MANAGEMENT

หลักสูตร : PROPOSAL COMPETENCY : TRM

หลักสูตร : ACTION PLAN FOR WORK EFFICIENCY

หลักสูตร : BALANCED SCORECARD FOR MANAGEMENT

หลักสูตร : การว่าจ้างและรักษาบุคลากรหลักสูตร

หลักสูตร : การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร : เทคนิคการสร้างและพัฒนา COMPETENCY

หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร : การจัดทำ TRAINING ROADMAP & CAREER PATH

หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์ตาม COMPETENCY / JOB DESCRIPTION

หลักสูตร : การบริหารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตร : กฎระเบียบในการปฏิบัติงานและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น

QUILITY SKILLTRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
5

หลักสูตร : IATF 16949

หลักสูตร : ISO 90001 2015

หลักสูตร : ISO 45001

หลักสูตร : HORENSO

หลักสูตร : LOGISTIC MANAGEMENT 4.0

หลักสูตร : LEAN MANUFACTURING SIX SIGMA

หลักสูตร : KAIZEN SUGGESTION FOR WORK IMPROVEMENT

หลักสูตร : APQP FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

หลักสูตร : ZERO DEFECT BY JUST IN TIME

หลักสู้ตร : QC7TOOLS & 5 WHY ANALYSIS

หลักสูตร : RISK เพื่อประยุกต์ใช้กับ IATF16949 , IS014001, IS045001

หลักสูตร : TQM-TOTAL QUALITY MANAGEMENT

หลักสูตร : 7 WASTES & COSTS REDUCTION

หลักสูตร : QUALITY AWARENESS

หลักสูตร : MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS – MSA

COMPUTER SKILLTRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
267325_0

หลักสูตร : EXCEL ONLINE LEARNING

หลักสูตร : EXCEL BASIC / EXCEL ADVANCED

หลักสูตร : EXCEL PIVOT / EXCEL FUNCTION

หลักสูตร : APP ZOOM FOR ONLINE LEARNING

หลักสูตร : APP MICROSOFT TEAMS FOR ONLINE LEARNING

หลักสูตร : MICROSOFT OUTLOOK TRAINING

หลักสูตร : POWERPOINT

SAFETY SKILLTRAINING

 • IN-HOUSE TRAINING COURSES
 • ONLINE TRAINING COURSES
265948

หลักสูตร : การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

ผู้ยึดเกาะวัสดูและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจัน ชนิดเหนือศีรษะ (4 ผู้)

หลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟ

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

หลักสูตร : การขับรถยกอย่างถูกวิธี (FORKLIFT)

หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

หลักสูตร : JSAการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ